kwaliteitsregister, vvoccm

Kwaliteitsbehoud en –bevordering

 • Lid de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (V.v.O.C.M.), lidnummer: 100975
 • Kwaliteitsregister Paramedici (2000-2025) Algemene oefentherapie KP nummer: 09900969993 en Psychosomatische Therapie KP nummer: 09900969993P
 • Lid KvK 36052533
 • Vektis, AGB CODE Praktijk 07011287
 • Vektis, AGB CODE Therapeut 07084259
 • Big Register
 • Erkend stagebegeleider van de opleiding oefentherapie HvA (sinds 2008)
 • Erkend extern assessor HvA (sinds 2015)
 • Lid OAR (Opleiding Advies Raad) HvA (sinds 2010-2022)
 • Procesbegeleider Intercollegiaal Overleg Psychosomatische Therapie (sinds 2014)
 • Deelnemer Multidisciplinair Overleg ParkinsonNet (sinds 2009)
 • Aangesloten bij ParkinsonNet, Slaapoefentherapie, Netwerk Psychosomatiek Nederland en Vicino SOLK protocol.
 • Deelnemer Qualizorg (klanttevredenheidsonderzoek), 2015 (zie onder aan deze pagina)
 • Beroepsgroep oefentherapie wordt onderzocht door het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg); LIPZ (Landelijk informatie voorziening Paramedische Zorg).
 • Voorzitter Netwerk Chronische Pijn-NH (2014-2020)
 • Coördinator Netwerk Chronische Pijn-WF (2014-2020)
 • Deelnemer P.R. en Communicatie Netwerk Chronische Pijn-NH (2019-2020)
 • Aangesloten bij Slaapslim (2015-2020)

Klacht- en tuchtrecht

Bij de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (V.v.O.C.M.) kunt u de informatie folder aanvragen: Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck? U kunt er iets mee doen!

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (V.v.O.C.M.)

Kaap Hoorndreef 54, 3563 AV Utrecht, Tel.: 030-262 56 27, info@vvocm.nlwww.vvocm.nl

Privacy

Praktijk De Tuin 29, Oefentherapie Mensendieck beheert de behandelgegevens volgens de richtlijnen van de beroepsgroep, de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet op de Behandelovereenkomst (WGBO) en de wet op de Persoonsregistratie (WPR).

ZorgDomein

Praktijk De Tuin 29, Oefentherapie Mensendieck communiceert met artsen via “ZorgDomein” . ZorgDomein is een digitaal platform waarop zorgverleners zorg vragen, zorg aanbieden en op een snelle, veilige manier patiëntinformatie kunnen uitwisselen.

Privacyverklaring

Praktijk De Tuin 29, gevestigd aan De Tuin 29 1611 KR Bovenkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://praktijkdetuin29.nl – De Tuin 29 – 1611 KR Bovenkarspel +31228520787

Fleur Beemster is de privacy deskundige binnen Praktijk De Tuin 29. Zij is te bereiken via contact@praktijkdetuin29.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk De Tuin 29 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Emailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk De Tuin 29 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gezondheid

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

– Burgerservicenummer (BSN), (Oefentherapie)

– Biometrische gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@praktijkdetuin29.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Onze website is echter alleen gericht op informatieve doeleinden. De persoon kan zelf bepalen om telefonisch of via email contact op te nemen, dit gaat niet via de website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk De Tuin 29 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (Oefentherapie – Slaapslim)

– Praktijk De Tuin 29 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

– Het registeren van uitgevoerde verrichtingen en behandelingen

– Het registreren van veranderingen in uw gezondheid i.v.m. vooruitgang van de behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk De Tuin 29 maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerken en neemt dus niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk De Tuin 29 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Patiëntendossier: 15 jaar in verband met wettelijke bewaartermijn.

Boekhouding: 7 jaar in verband met wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk De Tuin 29 deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk De Tuin 29 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Praktijk De Tuin 29 alleen persoonsgegevens aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk De Tuin 29 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk De Tuin 29 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@praktijkdetuin29.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk De Tuin 29 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk De Tuin 29 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@praktijkdetuin29.nl

Qualizorg

Onze praktijk is benieuwd naar uw ervaringen met de (psychosomatische) oefentherapie. Daarom neemt de praktijk sinds 1 januari 2015 deel aan een onderzoek, dat uw ervaringen gevraagd.  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV.  Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem.  Wij stellen uw deelname in het belang van verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs!

Beoordeling van onze klanten

Algemeen beoordeling 2022, het cijfer wat de praktijk heeft gekregen is een 9,24!

Reviews

(Vrouw); Ik zag geen mogelijkheden meer, om mijzelf op de rit te krijgen. Via de huisarts ben ik doorverwezen en met vele diverse, diepgaande gesprekken ben ik door jou weer gaan inzien, dat ik er weer mag zijn.

(Vrouw); mede door het enthousiasme, de kundigheid, duidelijkheid én de menselijke betrokkenheid van Fleur ervaar ik de manier waarop ze haar therapie geeft als goed en makkelijk toepasbaar. Op een plezierige wijze merk ik dat haar oefeningen goed resultaat geven en ook de bewustwording doet veel. Fleur is een natuurtalent die een dikke pluim verdient. Ik hoop dat ze nog lang met dit goede en mooie werk mag doorgaan. Bedankt!

(Man); Ik heb het behandelproces als heel goed en professioneel ervaren. Van nature heeft Fleur een blije uitstraling.  Er gaat energie van de therapeut uit.  Zij heeft de gave om de positieve zaken te benoemen en te scheiden van negatieve zaken en zo te relativeren, zodat ik de onbelangrijke dingen los kan laten.

(Vrouw); Graag wil ik je van harte bedanken voor je steun, luisterend oor, goede adviezen en inzicht gevende oefeningen en opdrachten in het afgelopen jaar.  Maar liefst 18 verbeterpunten heb ik genoteerd!  Een drietal punten blijven nog staan om aan verder te werken.  Ik ben heel blij met dit resultaat!