financiele informatie Mensendieck oefentherapieTarieven 2023

Informeer bij uw zorgverzekering welke tarieven in rekening gebracht worden als u voor de therapie verzekerd bent.

Indien u niet (of niet voldoende) aanvullend verzekerd bent, worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

€45,00   |  Behandeling Oefentherapie (30 minuten)
€55,00   |  Behandeling Psychosomatische Oefentherapie (30 minuten)

Voor de eerste afspraak gelden éénmalig de onderstaande tarieven:

€95,00   |  Intake na verwijzing Oefentherapie (60 minuten)
€100,00   |  Intake na screening Oefentherapie (60 minuten)
€115,00 |  Intake na verwijzing Psychosomatische Oefentherapie (60 minuten)
€120,00  |  Intake na screening Psychosomatische Oefentherapie (60 minuten)
€ 20,00   | Toeslag voor behandeling patiënt aan huis

Een niet nagekomen afspraak is 75% van het geldende tarief.

Rekeningnummer

IBAN rekeningnummer NL28 RABO 0121 2189 96 t.n.v. Praktijk de Tuin 29 Oefentherapie en Osteopathie

Contracten

De oefentherapeut heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Vergoedingen

Alle verzekeringsmaatschappijen vergoeden oefentherapie. Neem voor de aanvang van de behandeling contact op met uw verzekeringsmaatschappij, welke vergoedingen voor u van toepassing zijn.

Vanuit de basisverzekering wordt de behandeling vergoed van patiënten met een chronische indicatie en patiënten tot en met 18 jaar.

Vanuit de aanvullende verzekering worden de overige behandelingen vergoed.

Betaling

De behandeling wordt digitaal gedeclareerd bij uw verzekeringsmaatschappij via VECOZO.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of u heeft uw budget overschreden, ontvangt u een nota, die niet door de zorgverzekeraar wordt voldaan.

Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door Oefentherapie Mensendieck Bovenkarspel  zijn de volgende voorwaarden van toepas­sing:

  1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling.
  2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft Praktijk De Tuin 29 – Oefentherapie  het recht het verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het op dat moment geldende tarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzeke­ring ver­goedt dit niet. Afzeg­ging van een behandelingsafspraak op maan­dag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn ge­schied.
  3. Betaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden aan Praktijk De Tuin 29 – Oefentherapie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechts­wege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestel­de termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoe­ning. Praktijk De Tuin 29 – Oefentherapie is eveneens gerech­tigd extra admini­stratiekos­ten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Praktijk De Tuin 29 – Oefentherapie heeft.
  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitenge­rechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
  6. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan Praktijk De Tuin 29 – Oefentherapie verschuldigd is, de administratieve gegevens van Oefentherapie Mensendieck Bovenkarspel van beslissende aard.
  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en Oefentherapie Mensendieck Bovenkarspel, waarop deze voor­waarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.