financiele informatie Mensendieck oefentherapieTarief 2023

€69,00  |  Zitting osteopathie

Rekeningnummer

IBAN rekeningnummer: NL28 RABO 0121 2479 02 t.n.v. Praktijk de Tuin 29 Oefentherapie en Osteopathie

Vergoedingen

Vele verzekeringsmaatschappijen vergoeden osteopathie vanuit de aanvullende verzekering. Neem voor de aanvang van de behandeling contact op met uw verzekeringsmaatschappij, welke vergoedingen voor u van toepassing zijn.

Of kijk op:

http://www.osteopathie.nl

Betaling

Aan het einde van de maand ontvangt u een nota via de mail, welke u na betaling kunt indienen bij uw zorgverzekering. De betalingstermijn is 7 dagen.

 • Uw verzekering accepteert alleen originele nota´s.
 • Bij onjuistheden op de nota, kunt u deze via de mail doorgeven (een reply op de verzonden nota via de mail). Als u de nota op papier ontvangt, wilt u dan de correctie op nota zetten en deze retourneren naar de praktijk? Bij voorkeur binnen 7 dagen.
 • Bij het voldoen van de nota, wordt u verzocht uw naam en het notanummer te vermelden.

Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door Praktijk De Tuin 29 -Osteopathie zijn de volgende voorwaarden van toepas­sing:

 1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling.
 2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft Praktijk De Tuin 29 -Osteopathie het recht het volledige tarief in rekening te brengen. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzeke­ring ver­goedt dit niet. Afzeg­ging van een behandelingsafspraak op maan­dag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn ge­schied.
 3. Betaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden aan Praktijk De Tuin 29 -Osteopathie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechts­wege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestel­de termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van complete voldoe­ning. Praktijk De Tuin 29 -Osteopathie is eveneens gerech­tigd extra admini­stratiekos­ten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Osteopathie Bovenkarspel heeft.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitenge­rechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 6. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan Praktijk De Tuin 29 -Osteopathie verschuldigd is, de administratieve gegevens van Osteopathie Bovenkarspel van beslissende aard.
 8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en Praktijk De Tuin 29 -Osteopathie, waarop deze voor­waarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.